This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

Điều khoản Sử dụng Trang web

Chào mừng đến với www.tbwa.com.vn (“Trang web”), một trang web được cung cấp bởi TBWA\Group Việt Nam (“Công ty“). Việc sử dụng Trang web này của bạn luôn luôn tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản sử dụng“), và bạn được coi là đã chấp nhận các Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Trang web. Bạn nên xem xét kỹ các Điều khoản sử dụng này và đảm bảo bạn hiểu rõ chúng trước khi sử dụng Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn phải rời khỏi Trang web ngay lập tức.
Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào của chúng tôi hoặc bất kỳ điều khoản và chính sách khác được đề cập trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi, khả năng truy cập và sử dụng Trang web của bạn có thể bị chấm dứt ngay lập tức bởi chúng tôi, nếu có thể, bằng cách thông báo bằng văn bản cho bạn qua thông tin liên lạc mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

1. Phạm vi sử dụng

Trang web được cung cấp chỉ cho mục đích quảng cáo và thông tin, và Công ty không cung cấp bất kỳ dịch vụ cho khách hàng nào thông qua Trang web. Bạn chỉ được sử dụng Trang web nếu bạn là khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng của Công ty, hoặc nếu bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về Công ty cho một mục đích kinh doanh hợp pháp. Trang web không được sử dụng cho bất kỳ mục đích phi pháp, lừa đảo, quấy rối, phản cảm hoặc mục đích kinh doanh không hợp pháp khác.
Trang web của chúng tôi được thiết kế chỉ dành cho người dùng có thể truy cập từ trong lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ các địa điểm ngoài Việt Nam, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật pháp địa phương.

2. Độ chính xác và Khả dụng của Trang web

Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi chính xác, được cập nhật và không có lỗi, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó và bạn có trách nhiệm tự đảm bảo an toàn và biện pháp bảo mật của mạng internet của mình.
Trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí và không được phát triển để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó phù hợp với các mục đích cụ thể của bạn.
Các tài liệu được đăng trên Trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và để thông báo cho bạn về chúng tôi, tin tức, tính năng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này không nhằm mục đích như bất kỳ hình thức tư vấn nào và không nên được phụ thuộc vào như vậy. Bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn có thể đặt vào thông tin trên Trang web này đều là rủi ro của riêng bạn.
Quyền truy cập vào Trang web của chúng tôi chỉ được phép trong một khoảng thời gian tạm thời và chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.
Chúng tôi thường xuyên cập nhật Trang web của chúng tôi và có quyền thêm, loại bỏ và thay đổi nội dung của nó vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và toàn bộ nội dung trên Trang web (gọi chung là “Nội dung“), cùng với tất cả các bản quyền, nhãn hiệu, dịch vụ, nhãn hiệu dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Trang web và Nội dung đó, thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Công ty. Chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi đều dành toàn quyền về Trang web và nội dung của nó. Đặc biệt, chúng tôi và/hoặc những người cấp phép của chúng tôi giữ toàn quyền đối với tên “TBWA” tên miền “tbwa.com.vn” và tất cả các tên miền liên quan, nhãn hiệu, biểu trưng, tên thương hiệu và/hoặc tên kinh doanh xuất hiện trên Trang web của chúng tôi. Không có điều gì trong các Điều khoản sử dụng này trao cho bạn bất kỳ quyền pháp lý nào đối với Trang web hoặc nội dung của chúng tôi ngoại trừ những quyền cần thiết để cho phép bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi theo các Điều khoản sử dụng này. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trên Trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

4. Sử dụng Trang web và Nội dung

Bạn chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các thỏa thuận cần thiết để truy cập Trang web của chúng tôi (và chịu mọi chi phí để làm như vậy). Đặc biệt, bạn phải đảm bảo rằng máy tính và/hoặc thiết bị di động của bạn tương thích với Trang web của chúng tôi.
Bạn phải đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang web thông qua kết nối internet của bạn đã được thông báo về những Điều khoản sử dụng này.
Chúng tôi muốn bạn và những người khác có thể thích việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Khi làm điều đó, chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ các quy tắc sau đây:

(a)           Bạn chỉ có thể truy cập, sử dụng và sao chép Nội dung khi được cho phép rõ ràng ở đây. Đặc biệt, bạn chỉ được xem, in ra, sử dụng, trích dẫn từ Trang web của chúng tôi và nội dung của nó cho mục đích cá nhân, không dùng vào việc kinh doanh, với điều kiện bạn ghi rõ nguồn gốc phù hợp và không xóa bỏ bản quyền của chúng tôi hoặc thông báo sở hữu khác của chúng tôi. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, không một điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này, và không có điều gì chứa trong Trang web, cấp cho bạn, cho dù rõ ràng, ngụ ý hoặc khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền khác để sao chép, tiết lộ, phân phối, truyền lại, sử dụng hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Công ty hoặc chủ sở hữu cấp phép của Công ty (nếu có), và bất kỳ hành vi sao chép, tiết lộ, phân phối, truyền lại, sử dụng hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh như vậy đều bị nghiêm cấm;

 

(b)           Bạn không được phép sử dụng hoặc yêu cầu người khác sử dụng bất kỳ hệ thống tự động hoặc phần mềm nào để trích xuất nội dung hoặc dữ liệu từ Trang web của chúng tôi cho mục đích kinh doanh;

 

(c)            Bạn đồng ý không sử dụng Trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng đối với việc sử dụng Trang web của chúng tôi, bao gồm luật bản quyền và các luật về sở hữu trí tuệ khác;

 

(d)           Bạn không được cố gắng hạn chế người dùng khác sử dụng hoặc tận hưởng Trang web của chúng tôi và bạn không được khuyến khích người khác vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi;

 

(e)            Bạn không được can thiệp vào Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào kết nối với Trang web của chúng tôi, bao gồm việc truyền bất kỳ loại sâu, virus, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã nào mang tính chất phá hoại, độc hại hoặc gây gián đoạn. Bạn không được đưa nội dung hoặc mã hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào cách bất kỳ trang nào trên Trang web của chúng tôi được hiển thị trong trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng;

 

(f)             Bạn không được thay đổi, chỉnh sửa hoặc can thiệp vào Trang web của chúng tôi hoặc thay đổi, chỉnh sửa hoặc can thiệp vào một trang web khác để ngụ ý sai về mối liên hệ với Trang web của chúng tôi hoặc với chúng tôi;

 

(g)           Bạn không được truy cập Trang web của chúng tôi thông qua phương tiện mà chúng tôi chưa cho phép trước bằng văn bản, bao gồm các thiết bị tự động, tập lệnh, bot, trình thu thập thông tin hoặc trình thu thập dữ liệu (ngoại trừ các công nghệ công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn);

 

(h)           Bạn không được sử dụng hoặc yêu cầu người khác sử dụng bất kỳ hệ thống tự động hoặc phần mềm nào để trích xuất nội dung hoặc dữ liệu từ Trang web của chúng tôi trừ khi bạn hoặc bên thứ ba có liên quan đã ký kết một thỏa thuận bằng văn bản với chúng tôi cho phép hoạt động như vậy.

 

5. Liên kết đến Trang web của chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến bất kỳ trang nào trên Trang web của chúng tôi, miễn là bạn làm điều này cho mục đích phi thương mại và theo cách công bằng và hợp pháp mà không gây hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng đó. Để tránh nghi ngờ, trang web liên kết không được chứa bất kỳ nội dung người lớn hoặc bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ nội dung nào gây khó chịu, quấy rối hoặc có thể bị phản đối. Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép liên kết bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Bạn không được liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực từ phía chúng tôi nếu không có sự tồn tại của nó và bạn không được loại bỏ, che khuất hoặc sửa đổi bất kỳ quảng cáo, thông báo bản quyền hoặc thông tin khác trên Trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không được hiển thị trong khung trên bất kỳ trang web khác.

6. Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web được duy trì bởi bên thứ ba (sau đây gọi mỗi trang là “Trang web của bên thứ ba“). Công ty không chịu trách nhiệm về hoạt động của Trang web của bên thứ ba và/hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ý kiến nào được chứa trên Trang web của bên thứ ba), và không nhất thiết phải xác nhận hay nói cách khác phê duyệt Trang web và/hoặc nội dung của Bên thứ ba đó. Bất kỳ liên kết từ Trang web đến Trang web của bên thứ ba, hoặc từ Trang web của bên thứ ba đến Trang web, không được xem là sự phê duyệt, tài trợ hoặc đề xuất từ Công ty đối với Trang web của bên thứ ba đó, và liên kết chỉ được cung cấp vì sự tiện lợi của bạn. Ngoài ra, việc bạn sử dụng một Trang web của bên thứ ba sẽ phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và các quy định khác của Trang web đó, và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc tiếp tục sử dụng Trang web của bên thứ ba đó.

7. Chính sách Quyền riêng tư và Cookie

Công ty có thể thu thập một số thông tin cá nhân và thông tin phân tích từ bạn, trong số các cách khác, thông qua Trang web, và sẽ xử lý thông tin đó theo Chính sách Quyền riêng tư và cookie của nó, có trên Trang web (“Chính sách Quyền riêng tư”). Bạn nên liên hệ với Công ty theo như được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư để gửi khiếu nại, câu hỏi và yêu cầu thông tin bổ sung liên quan đến việc xử lý thông tin của Công ty.

8. Thông báo DMCA

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web (bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn đã đăng) đã được sao chép hoặc sử dụng theo một cách khác mà vi phạm quyền tác giả, bạn có thể thông báo cho đại diện được chỉ định của Công ty theo Đạo luật Bản quyền và Công nghệ số (DMCA) năm 1998. Tên và thông tin liên lạc của đại diện được chỉ định của Công ty cho mục đích DMCA được nêu trong Phần 15. Để thông báo của bạn hợp lệ theo DMCA, bạn phải cung cấp các thông tin sau đối với khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền;
  • Xác định tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa, cũng như thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty xác định vị trí tài liệu;
  • Thông tin đủ để cho phép Công ty liên lạc với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và nếu có, địa chỉ email;
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật hiện hành cho phép; và
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

 

9. Khước từ về bảo đảm

TRANG WEB VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM HAY ĐẠI DIỆN NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THÔNG DỤNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN Ý NGHĨA CHUNG CỦA CÂU TRƯỚC ĐÓ, CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM HAY NGỤ Ý RẰNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO (A) SẼ LUÔN CÓ SẴN ĐỂ SỬ DỤNG, (B) KHÔNG CÓ PHẦN MỀM GIÁN ĐIỆP, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, PHẦN MỀM QUẢNG CÁO, VIRUS, WORM HOẶC MÃ ĐỘC HẠI KHÁC, (C) SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (D) KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA, HOẶC (E) KHÔNG CÓ LỖI HOẶC RẰNG BẤT KỲ LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC SỬA.

10. Trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CÔNG TY SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI (A) BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN NÀO; (B) MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT TÍN NHIỆM, MẤT HOẶC HƯ HỎNG DỮ LIỆU, HOẶC SỰ CỐ MÁY TÍNH HOẶC MÁY CHỦ KHÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ; HOẶC (C) BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN NÀY, BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO, BẤT CỨ LÝ THUYẾT NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, ĐỀ XUẤT, HOẶC KHÁC), VÀ NGAY CẢ KHI CÔNG TY BIẾT, HOẶC NÊN BIẾT, VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ GÂY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

11. Trách nhiệm của bạn đối với chúng tôi

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn trên Trang web hoặc nội dung của nó theo một cách không được cho phép rõ ràng bởi các Điều khoản sử dụng này có thể có nghĩa là bạn vi phạm quyền của chúng tôi và/hoặc quyền của các bên cấp phép của chúng tôi. Chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục có sẵn đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy.
Ngoài ra, bạn phải bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết khác của Công ty, và các cán bộ, nhân viên và đại diện khác của Công ty khỏi tất cả các chi phí, phí tổn, thiệt hại, trách nhiệm, mất mát và các khoản thanh toán khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư và chi phí phát sinh khác) liên quan đến (a) việc bạn truy cập và sử dụng Trang web, (b) việc bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản sử dụng này, (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của bên thứ ba nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc quyền riêng tư và công khai, và khiếu nại về phỉ báng), và (d) bất kỳ thông tin hoặc nội dung khác nào được bạn gửi cho Công ty thông qua Trang web.

12. Thông tin được cung cấp bởi bạn

Bạn cấp cho Công ty một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn và đã được thanh toán đầy đủ để sao chép, phân phối, chỉnh sửa và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tất cả thông tin và nội dung khác được bạn gửi cho Công ty thông qua Trang web. Tất cả thông tin được cung cấp cho bạn qua Trang web phải chính xác và hoàn chỉnh trong mọi khía cạnh, trừ khi theo tính chất của thông tin đó không được thiết kế để chính xác hoặc hoàn chỉnh. Ngoài ra, bạn phải ngay lập tức cập nhật bất kỳ thông tin nào như vậy để duy trì tính chính xác và đầy đủ của nó.

13. Luật áp dụng

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam mà không xem xét các nguyên tắc về xung đột luật..

14. Tranh chấp

Trừ các tranh chấp được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư, bạn và Công ty (a) sẽ đệ trình bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Trang web, bất kỳ Nội dung nào hoặc các Điều khoản sử dụng này đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và (b) đồng ý rằng Trung tâm Trọng tài đó là địa điểm xử lý hợp lý và từ bỏ bất kỳ phản đối nào về việc Trung tâm Trọng tài đó không phải là một địa điểm thích hợp (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ phản đối nào như vậy dựa trên sự thuận tiện), đối với tranh chấp đó.

15. Toàn bộ Thỏa thuận

Các Điều khoản sử dụng này chứa toàn bộ thỏa thuận và thay thế tất cả các đề xuất, hiểu biết và thỏa thuận trước đó, bằng lời nói và bằng văn bản, giữa bạn và Công ty liên quan đến Trang web và bất kỳ Nội dung nào.

16. Tách rời

Bất kỳ khi nào có thể, mỗi quy định trong Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu theo cách hiệu lực và hợp lệ theo luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, nếu quy định đó bị cấm hoặc không hợp lệ theo luật đó, nó sẽ được sửa đổi để tuân thủ tối thiểu yêu cầu của luật đó, hoặc nếu vì bất kỳ lý do gì mà không được sửa đổi, nó chỉ bị cấm hoặc không hợp lệ trong phạm vi cấm hoặc không hợp lệ đó mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác trong Điều khoản sử dụng này.

17. Sửa đổi

Công ty có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này từ thời gian này sang thời gian khác bằng cách đăng các Điều khoản sử dụng sửa đổi trên Trang web, và các Điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày đăng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ Điều khoản sử dụng này trên Trang web để biết về những sửa đổi đó. Việc bạn sử dụng Trang web sau khi đăng các sửa đổi vào Điều khoản sử dụng này trên Trang web sẽ được coi là bạn đã chấp nhận không thể thu hồi những sửa đổi đó.

18. Thông tin bổ sung

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin về Trang web, bất kỳ Nội dung nào hoặc Điều khoản sử dụng này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với Công ty vì bất kỳ lý do nào khác, vui lòng gửi đến:

TBWA\ Group Vietnam

Tầng 7, Số 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Có hiệu lực kể từ:  ngày 4, tháng 4, năm 2024